AJS Måleri AB footer logo

Behandling av personuppgifter

AJS Måleri AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter avseende kontaktpersoner vi erhåller  i samband med ett uppdrag. Detta gäller personuppgifter som behandlas såväl i förberedelsearbetet  som i utförandet och efterarbetet. Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss, men utan att  det sker kan vi inte åta oss ett uppdrag.  

Vi behandlar uppgifterna för att utföra och administrera uppdraget samt för redovisnings- och  faktureringsändamål. Dessa uppgifter behandlas på grundval att behandlingen är nödvändig för att  fullgöra vårt avtal eller för att kunna ingå ett avtal med dig.  

Uppgifterna kan också användas för kvalitets-, metods- och affärsutveckling samt för riskhantering  och statistiska underlag.  

Uppgifter som behandlas i syfte att utveckla och analysera verksamheten behandlas på grundval av  vårt berättigade intresse av att utveckla vår verksamhet och för att kommunicera med våra  kontakter.  

Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat i de fall då det:  

  • Särskilt överenskommits mellan oss och dig.  
  • Om det är nödvändigt för att fullgöra lagstadgade skyldigheter och beslut.
  • Vi anlitar utomstående tjänsteleverantör som utför uppdrag för vår räkning.

Personuppgifter sparas under uppdragets löptid, inkluderat uppdragets garantitid. Uppgifter som  sparas i syfte att utveckla, analysera och marknadsföra AJS Måleri AB:s verksamhet sparas 5 år efter  senaste kontakten.  

Om du avanmäler dig från nyhetsbrev eller liknande kommer uppgifterna att omedelbart raderas.  

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från oss om användningen av de personuppgifter  som rör dig. Vi kommer att på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera eventuellt felaktiga  uppgifter. Du har vidare rätt att dina uppgifter inte används för direktmarknadsföringsändamål. Du  har också rätt att få del av dina personuppgifter i maskininläsbart format. Om du är missnöjd med vår  behandling kan du lämna in ett klagomål till Datainspektionen. Du kan också vända dig till  tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.  

Om du har några frågor angående vår behandling av personuppgifter hittar du kontaktuppgifter på  AJS Måleris hemsida.