Rotavdrag

Regeringen har föreslagit att rätten till ROT-avdrag för byggarbeten ska gälla från den 8 december 2008.

Skattereduktion medges första gången vid taxeringen 2010. Begreppen reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad avses ha samma innebörd som de har i dag i inkomstskattelagen (1999:1229). Kontakta oss för mer information.